Ο καλόψυχος στενοχωριέται κατανοώντας πως κάποιος του είναι υπόχρεος.

Ο κακόψυχος κατανοώντας πως είναι υπόχρεος σε κάποιον.